مرجع تصویب: قوه قضائيه
شماره ویژه نامه: ۱۱۴۸
دوشنبه،۲ اردیبهشت ۱۳۹۸
سال هفتاد و پنج شماره ۲۱۵۸۳
آیین‌نامه اجرایی نحوه نگهداری و درمان مجانین