مرجع تصویب: هيات عمومي ديوان عدالت اداري
شماره ویژه نامه: ۱۱۳۴
یکشنبه،۱۹ اسفند ۱۳۹۷
سال هفتاد و پنج شماره ۲۱۵۵۴
رأی شماره ۱۸۴۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال دستورالعمل نحوه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی سال ۱۳۹۷ـ ۱۳۹۶ دانشگاه تهران