مرجع تصویب: ستاد کل نیروهای مسلح
شماره ویژه نامه: ۱۱۱۷
یکشنبه،۲۳ دی ۱۳۹۷
سال هفتاد و چهار شماره ۲۱۵۰۸
آیین‌نامه نظارت بر تولید و نشر آثار ادبی و تاریخی دفاع مقدس