مرجع تصویب: قوه قضائيه
شماره ویژه نامه: ۱۱۱۲
یکشنبه،۹ دی ۱۳۹۷
سال هفتاد و چهار شماره ۲۱۴۹۶
بخشنامه شماره ۱۰۰/۴۷۹۸۱/۹۰۰۰ قوه قضائیه درخصوص «تفویض اختیار به رؤسای کل دادگستری‌های سراسر کشور در راستای اعطای مأموریت موقت به قضات سطح استان‌ها»