مرجع تصویب: اصلاحیه روزنامه رسمی کشور
شماره ویژه نامه: ۱۱۱۰
سه‌شنبه،۴ دی ۱۳۹۷
سال هفتاد و چهار شماره ۲۱۴۹۲
پیوست‌های(۱) و (۲) آیین‌نامه اجرایی ماده(۷) قانون دریایی ایران منتشرشده در روزنامه رسمی شماره ۲۱۴۶۱ مورخ ۲۷/۸/۱۳۹۷