مرجع تصویب: هيات وزيران
شماره ویژه نامه: ۱۱۰۹
شنبه،۱ دی ۱۳۹۷
سال هفتاد و چهار شماره ۲۱۴۸۹
آیین‌نامه ساماندهی حق‌الوکاله و حق‌المشاوره خدمات وکلای دادگستری و مشاوران حقوقی در دستگاه‌های اجرایی