مرجع تصویب: قوه قضائيه
شماره ویژه نامه: ۱۱۰۷
دوشنبه،۱۹ آذر ۱۳۹۷
سال هفتاد و چهار شماره ۲۱۴۷۹
آیین‌نامه اجرایی نحوه برگزاری دوره‌های آموزشی حین خدمت ضابطان نظامی