مرجع تصویب: هيات وزيران
شماره ویژه نامه: ۱۱۰۶
یکشنبه،۱۸ آذر ۱۳۹۷
سال هفتاد و چهار شماره ۲۱۴۷۸
تصویب‌نامه در خصوص واردات مواد اولیه و قطعات موردنیاز تولیدبه مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی