مرجع تصویب: هيات عمومي ديوان عدالت اداري
شماره ویژه نامه: ۱۰۹۹
شنبه،۱۲ آبان ۱۳۹۷
سال هفتاد و چهار شماره ۲۱۴۵۰
رأی شماره۱۴۰۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال کدهایی از کتاب ارزش نسبی خدمات سلامت موضوع تصویب‌نامه شماره ۷۰۳۵۸/ت۵۴۲۴۰هـ ـ ۹/۶/۱۳۹۶ هیأت وزیران