مرجع تصویب: هيات عمومي ديوان عدالت اداري
شماره ویژه نامه: ۱۰۹۹
شنبه،۱۲ آبان ۱۳۹۷
سال هفتاد و چهار شماره ۲۱۴۵۰
رأی شماره ۱۴۰۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال نامه شماره ۵۵۸/ن س ـ ۱۶/۸/۱۳۸۰ مدیرکل آموزش دانشگاه امام حسین (ع) و الزام به اصلاح تاریخ فارغ‌التحصیلی