مرجع تصویب: هيات عمومي ديوان عدالت اداري
شماره ویژه نامه: ۱۰۹۹
شنبه،۱۲ آبان ۱۳۹۷
سال هفتاد و چهار شماره ۲۱۴۵۰
رأی شماره ۱۳۹۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: تسری ابطال ماده ۵ دستورالعمل کسر درآمد مربوط به پروانه بهره‌برداری مصوب هیأت تنظیم بازار برق ایران از تاریخ تصویب