مرجع تصویب: هيات وزيران
شماره ویژه نامه: ۱۰۹۴
یکشنبه،۲۹ مهر ۱۳۹۷
سال هفتاد و چهار شماره ۲۱۴۴۰
آیین نامه اجرایی بند (ح) تبصره (۲۰) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور