مرجع تصویب: هيات عمومي ديوان عدالت اداري
شماره ویژه نامه: ۱۰۸۷
چهارشنبه،۱۱ مهر ۱۳۹۷
سال هفتاد و چهار شماره ۲۱۴۲۵
رأی شماره‌های ۲۰ ـ ۱۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: جهت احراز تسویه حساب کارفرما با کارگر ارائه اسناد ناظر بر پرداخت مزد و حقوق به کارگر لازم می‌باشد