مرجع تصویب: هيئت عمومي ديوانعالي کشور
شماره ویژه نامه: ۱۰۸۷
چهارشنبه،۱۱ مهر ۱۳۹۷
سال هفتاد و چهار شماره ۲۱۴۲۵
رأی وحدت رویه شماره ۷۶۹ هیأت عمومی دیوان عالی کشور با موضوع: صلاحیت دادگاه خانواده نسبت به دادگاه حقوقی صلاحیت ذاتی است و حل اختلاف در صلاحیت دیوان عالی کشور خواهد بود