مرجع تصویب: هيات وزيران
شماره ویژه نامه: ۱۰۷۸
چهارشنبه،۷ شهریور ۱۳۹۷
سال هفتاد و چهار شماره ۲۱۳۹۸
آیین نامه اجرایی قانون مجازات استفاده کنندگان غیرمجاز از آب، برق‌، تلفن، فاضلاب و گاز