مرجع تصویب: هيات عمومي ديوان عدالت اداري
شماره ویژه نامه: ۱۰۷۱
سه‌شنبه،۲۳ مرداد ۱۳۹۷
سال هفتاد و چهار شماره ۲۱۳۸۶
رأی شماره‌های ۹۲۷ الی ۹۲۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: پس از واگذاری شرکت مخابرات به بخش غیردولتی در تاریخ ۱۸/۸/۱۳۸۸ مقررات قانون کار بر روابط شرکت مخابرات و کارگزاران مخابرات روستایی حاکم خواهد شد