مرجع تصویب: مجلس شوراي اسلامي
شماره ویژه نامه: ۱۰۶۰
چهارشنبه،۲۰ تیر ۱۳۹۷
سال هفتاد و چهار شماره ۲۱۳۵۷
قانون دائمی شدن قانون آیین د ادرسی کیفری