مرجع تصویب: هيات وزيران
شماره ویژه نامه: ۱۰۵۳
سه‌شنبه،۲۹ خرداد ۱۳۹۷
سال هفتاد و چهار شماره ۲۱۳۳۹
تعدیل ارزش ریالی تخلفات مندرج در تبصره (۲) ماده (۷۲) قانون نظام صنفی کشور