مرجع تصویب: هيات وزيران
شماره ویژه نامه: ۱۰۵۱
دوشنبه،۲۱ خرداد ۱۳۹۷
سال هفتاد و چهار شماره ۲۱۳۳۳
آیین‌نامه اجرایی آموزشگاه‌های رانندگی