مرجع تصویب: وزارت ارتباطات و فن آوری اطلاعات
شماره ویژه نامه: ۱۰۴۹
چهارشنبه،۹ خرداد ۱۳۹۷
سال هفتاد و چهار شماره ۲۱۳۲۶
مصوبات یازدهمین جلسه شورای اجرایی فناوری اطلاعات (مصوبه ۵) با عنوان «الزام ارائه خدمات الکترونیکی به اشخاص با احراز هویت و نشانی مکان اقامت یگانه»