مرجع تصویب: وزارت ارتباطات و فن آوری اطلاعات
شماره ویژه نامه: ۱۰۴۹
چهارشنبه،۹ خرداد ۱۳۹۷
سال هفتاد و چهار شماره ۲۱۳۲۶
مصوبات یازدهمین جلسه شورای اجرایی فناوری اطلاعات (مصوبه ۲) با عنوان «دستورالعمل مشارکت بخش غیر دولتی (خصوصی و تعاونی) در ارائه خدمات الکترونیکی دولت جمهوری اسلامی ایران»