مرجع تصویب: وزارت ارتباطات و فن آوری اطلاعات
شماره ویژه نامه: ۱۰۴۹
چهارشنبه،۹ خرداد ۱۳۹۷
سال هفتاد و چهار شماره ۲۱۳۲۶
مصوبات یازدهمین جلسه شورای اجرایی فناوری اطلاعات (مصوبه ۱) با عنوان «ارائه خدمات الکترونیکی دستگاه‌های اجرایی به صورت یکپارچه، هماهنگ و استاندارد و تحقق توسعه متوازن و نظام‌مند فناوری اطلاعات در کشور»