مرجع تصویب: مجلس شوراي اسلامي
شماره ویژه نامه: ۱۰۴۱
دوشنبه،۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۷
سال هفتاد و چهار شماره ۲۱۳۰۶
قانون موافقتنامه انتقال محکومان بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری دمکراتیک سوسیالیستی سریلانکا