مرجع تصویب: شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران
شماره ویژه نامه: ۱۰۳۶
چهارشنبه،۲۹ فروردین ۱۳۹۷
سال هفتاد و چهار شماره ۲۱۲۹۱
مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران درخصوص طرح جامع ـ تفصیلی شهرگشت