مرجع تصویب: هيات عمومي ديوان عدالت اداري
شماره ویژه نامه: ۱۰۲۶
پنج‌شنبه،۱۰ اسفند ۱۳۹۶
سال هفتاد و چهار شماره ۲۱۲۵۸
رأی شماره ۱۰۲۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال مصوبه شماره ۲۳ـ ۳۱/۱/۱۳۹۳ شورای اسلامی مسجد سلیمان درخصوص وضع عوارض چاههای نفت و گاز