مرجع تصویب: هيئت عمومي ديوانعالي کشور
شماره ویژه نامه: ۱۰۲۱
پنج‌شنبه،۱۲ بهمن ۱۳۹۶
سال هفتاد و سه شماره ۲۱۲۳۶
اصلاحیه رأی وحدت رویه شماره ۷۶۲ـ۲/۸/۱۳۹۶ هیأت عمومی دیوان عالی کشور