مرجع تصویب: هيات عمومي ديوان عدالت اداري
شماره ویژه نامه: ۱۰۱۷
سه‌شنبه،۲۶ دی ۱۳۹۶
سال هفتاد و سه شماره ۲۱۲۲۲
رأی شماره۸۸۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال نامه‌های شماره۱۷۲۰/۱۰ـ۲/۲/۱۳۹۳ و ۲۳۳۰/۳۲ ـ ۹/۲/۱۳۹۳ سازمان خصوصی‌سازی