مرجع تصویب: هيات عمومي ديوان عدالت اداري
شماره ویژه نامه: ۱۰۱۴
سه‌شنبه،۱۹ دی ۱۳۹۶
سال هفتاد و سه شماره ۲۱۲۱۶
رأی شماره ۸۲۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: تعارض در آراء شعب ۲۳ و ۴۲ دیوان عدالت اداری با عنوان صرف قبولی در آزمون ارتقاء پست دلالتی بر الزام به اختصاص پست نداشته و داشتن مدرک دیپلم شرایط دریافت پست کارشناسی را ندارد