مرجع تصویب: هيات عمومي ديوان عدالت اداري
شماره ویژه نامه: ۱۰۱۴
سه‌شنبه،۱۹ دی ۱۳۹۶
سال هفتاد و سه شماره ۲۱۲۱۶
رأی شماره ۸۲۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: تعارض در آراء صادرشده از برخی شعب دیوان عدالت اداری درخصوص کسر حق بیمه از اضافه کار