مرجع تصویب: هيات عمومي ديوان عدالت اداري
شماره ویژه نامه: ۱۰۱۳
یکشنبه،۱۷ دی ۱۳۹۶
سال هفتاد و سه شماره ۲۱۲۱۴
رأی شماره ۷۸۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بخشنامه شماره ۱۶۷۰۱۶/۱۰۴ ـ ۲۳/۹/۱۳۹۵ رئیس مرکز ملی پرورش استعدادهای درخشان و دانش پژوهان جوان