مرجع تصویب: هيات عمومي ديوان عدالت اداري
شماره ویژه نامه: ۱۰۰۶
دوشنبه،۲۷ آذر ۱۳۹۶
سال هفتاد و سه شماره ۲۱۱۹۷
رأی شماره‌های ۷۲۶ ـ ۷۲۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: تعارض در آراء شعب دیوان عدالت اداری و تأیید آراء شعب ۱۹ و ۳۹ با عنوان تعلق حق سنوات به کارگری که ترک کار کرده است هم به نسبت سنواتی که کاملاً کارکرده و حق سنوات دریافت نکرده و هم نسبت به ایامی که در سال ترک کار کرده است