مرجع تصویب: هيات عمومي ديوان عدالت اداري
شماره ویژه نامه: ۹۹۱
دوشنبه،۱ آبان ۱۳۹۶
سال هفتاد و سه شماره ۲۱۱۵۳
رأی شماره ۵۶۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۴ شورای اسلامی شهر آبادان در خصوص تعیین بهای خدمات شهری مراکز صنعتی