مرجع تصویب: هيات عمومي ديوان عدالت اداري
شماره ویژه نامه: ۹۸۸
یکشنبه،۱۶ مهر ۱۳۹۶
سال هفتاد و سه شماره ۲۱۱۴۰
رأی شماره‌های۴۹۰ـ ۴۸۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال مصوبه شماره ۳۱۱۶۶ ـ ۹/۱۱/۱۳۹۱ شورای اسلامی شهر شیراز درخصوص «لایحه اخذ سالیانه بهره‌برداری موقت از ساختمانها