مرجع تصویب: هيات عمومي ديوان عدالت اداري
شماره ویژه نامه: ۹۸۸
یکشنبه،۱۶ مهر ۱۳۹۶
سال هفتاد و سه شماره ۲۱۱۴۰
رأی شماره‌های ۴۸۶ ـ ۴۸۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بخشنامه شماره ۱۹۱۳۱/۹۱/۰ ـ ۲۰/۶/۱۳۹۱ دبیر ستاد هدفمند کردن یارانه‌ها مبنی بر برقراری آبونمان ثابت ماهیانه برای مشترکین گاز طبیعی