مرجع تصویب: هيات عمومي ديوان عدالت اداري
شماره ویژه نامه: ۹۸۸
یکشنبه،۱۶ مهر ۱۳۹۶
سال هفتاد و سه شماره ۲۱۱۴۰
رأی شماره ۴۸۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بخشنامه شماره ۲۱۳۷۹/۳۴/۱ ـ ۲۸/۸/۱۳۷۹ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور