مرجع تصویب: هيات عمومي ديوان عدالت اداري
شماره ویژه نامه: ۹۸۸
یکشنبه،۱۶ مهر ۱۳۹۶
سال هفتاد و سه شماره ۲۱۱۴۰
رأی شماره ۴۸۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بخشنامه شماره ۱۳۸۲/۴۳/۹۴۲ ـ ۳/۵/۱۳۹۴ مدیر بانک و بیمه شورای عالی مناطق آزاد تجاری، صنعتی و ویژه اقتصادی به لحاظ مغایرت با قانون و خروج از حدود اختیارات مرجع مصوب