مرجع تصویب: هيات وزيران
شماره ویژه نامه: ۹۸۷
چهارشنبه،۱۲ مهر ۱۳۹۶
سال هفتاد و سه شماره ۲۱۱۳۷
آیین نامه اجرایی بند (ک) تبصره (۵) قانون بودجه سال ۱۳۹۶ کل کشور