مرجع تصویب: هيات وزيران
شماره ویژه نامه: ۹۸۴
چهارشنبه،۲۹ شهریور ۱۳۹۶
سال هفتاد و سه شماره ۲۱۱۲۷
اصلاح ماده (۱۵) آیین‌نامه اجرایی تبصره (۲) ماده (۱۶۹) اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم