مرجع تصویب: مجلس شوراي اسلامي
شماره ویژه نامه: ۹۸۳
سه‌شنبه،۲۱ شهریور ۱۳۹۶
سال هفتاد و سه شماره ۲۱۱۲۰
قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی