مرجع تصویب: هيئت عمومي ديوانعالي کشور
شماره ویژه نامه: ۹۸۱
سه‌شنبه،۱۴ شهریور ۱۳۹۶
سال سه شماره ۲۱۱۱۵
رأی وحدت رویه شماره ۷۶۰ هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد احداث دامداری و سایر موارد مذکور در آن در روستاها با موافقت سازمانهای جهاد کشاورزی و رعایت ضوابط زیست محیطی بهینه کردن تولیدات بخش کشاورزی بوده و تغییر کاربری محسوب نمی‌شود