مرجع تصویب: هيئت عمومي ديوانعالي کشور
شماره ویژه نامه: ۹۸۱
سه‌شنبه،۱۴ شهریور ۱۳۹۶
سال هفتاد و سه شماره ۲۱۱۱۵
رأی وحدت رویه شماره ۷۵۹ هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد مجازات جرائمی که طبق قانون جزای نسبی است با توجه به حکم مقرر در تبصره ۳ ماده۱۹ قانون مجازات اسلامی تعزیر درجه هفت محسوب و رسیدگی به آن به موجب ماده ۳۴۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ در صلاحیت دادگاه کیفری۲ و قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر استان است.