مرجع تصویب: هيئت عمومي ديوانعالي کشور
شماره ویژه نامه: ۹۸۱
سه‌شنبه،۱۴ شهریور ۱۳۹۶
سال هفتاد و سه شماره ۲۱۱۱۵
رأی وحدت رویه شماره ۷۵۸ هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد صدور حکم واحد با رعایت مقررات تعدد جرم وحقوق قانونی محکومٌ‌علیه مطابق تکلیف قانونی مقرر در ماده ۵۱۰ قانون آیین دادرسی کیفری