مرجع تصویب: شورای عالی فضای مجازی
شماره ویژه نامه: ۹۷۴
شنبه،۲۱ مرداد ۱۳۹۶
سال هفتاد و سه شماره ۲۱۰۹۴
مصوبه شورای عالی فضای مجازی با موضوع: سیاست‌ها و اقدامات ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی