مرجع تصویب: مجلس شوراي اسلامي
شماره ویژه نامه: ۹۷۴
شنبه،۲۱ مرداد ۱۳۹۶
سال هفتاد و سه شماره ۲۱۰۹۴
قانون اصلاح موادی از قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱/۳/۱۳۷۵ و اصلاحات بعدی