مرجع تصویب: هيات عمومي ديوان عدالت اداري
شماره ویژه نامه: ۹۷۳
سه‌شنبه،۱۷ مرداد ۱۳۹۶
سال هفتاد و سه شماره ۲۱۰۹۱
رأی شماره ۲۶۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بخشنامه شماره ۲۳۰/۵۹۸۹/د ـ ۲۸/۲/۱۳۹۰ سازمان امور مالیاتی کشور