مرجع تصویب: هيات عمومي ديوان عدالت اداري
شماره ویژه نامه: ۹۷۰
سه‌شنبه،۳ مرداد ۱۳۹۶
سال هفتاد و سه شماره ۲۱۰۷۹
رأی شماره ۲۲۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال مصوبه شماره ۳۲۷۳/۳/ش ـ ۲۱/۷/۱۳۸۸ شورای اسلامی شهر مشهد درخصوص افزایش تراکم ساختمانی در مناطق ۱، ۹ و ۱۱ شهرداری مشهد