مرجع تصویب: هيات عمومي ديوان عدالت اداري
شماره ویژه نامه: ۹۷۰
سه‌شنبه،۳ مرداد ۱۳۹۶
سال هفتاد و سه شماره ۲۱۰۷۹
رأی شماره ۲۰۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال عموم ماده۱۴ آیین‌نامه اجرایی ماده ۲۹۹ قانون امور حسبی مصوب سال ۱۳۲۲ وزارت دادگستری در حد نظریه شورای نگهبان از تاریخ تصویب