مرجع تصویب: هيات وزيران
شماره ویژه نامه: ۹۶۶
سه‌شنبه،۲۰ تیر ۱۳۹۶
سال هفتاد و سه شماره ۲۱۰۶۸
آیین نامه نحوه توقیف وسایل نقلیه فاقد بیمه نامه شخص ثالث