مرجع تصویب: هيات وزيران
شماره ویژه نامه: ۹۶۲
چهارشنبه،۲۴ خرداد ۱۳۹۶
سال هفتاد و سه شماره ۲۱۰۴۷
تصویب‌نامه در خصوص اقدامات ضدقیمت‌شکنی (دامپینگ) به منظور مقابله با اثرات منفی واردات کالاهایی که به کمتر از ارزش عادی آنها قیمت‌گذاری شده‌اند