مرجع تصویب: هيات عمومي ديوان عدالت اداري
شماره ویژه نامه: ۹۶۰
سه‌شنبه،۱۶ خرداد ۱۳۹۶
سال هفتاد و سه شماره ۲۱۰۴۰
رأی شماره ۴۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال مصوبه مورخ ۹/۴/۱۳۹۲ یکصد و پنجاه و هشتمین جلسه شورای رقابت مبنی بر: تعیین نرخ آبونمان تلفن ثابت از حدود اختیارات شورای‌رقابت خارج است